Om föreningen

Supporterföreningen North Power grundades 2001.

North Power är supporterklubb till Skellefteå AIK. Föreningen står för en positiv och aktiv supporterkultur och har som mål att följa, stödja och hylla laget. Föreningen är ideell och drivs helt utan vinstsyfte. Pengar som inkommer via souvenirförsäljning och medlemsavgifter används till läktarverksamhet och subventioner av resor till bortamatcher.


Styrelsen

Styrelsen säsongen 2019/20 består av:

Ordförande: Ludvig Palmberg

Sekreterare / Reseansvarig: Veronica Hådén

Kassör: Malin Karlsson

Medlemsansvaring: Fredrik Rydén

Ledamöter: Anton Håkansson, Marcus Åström, Jonas Marklund

Suppleanter: Albert Martling, Joakim Brännström


STADGAR

För den ideella föreningen North Power, bildad 2001. Stadgarna ändrade av årsmötet den 31 maj 2018.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Föreningens namn 

Föreningens namn är North Power.

2 § Ändamål 

North Power är supporterklubb till Skellefteå AIK. Föreningen står för en positiv och aktiv supporterkultur och har som mål att följa, stödja och hylla laget. Föreningen är ideell och drivs helt utan vinstsyfte. Pengar som inkommer via souvenirförsäljning och medlemsavgifter används till läktarverksamhet och subventioner av resor till bortamatcher. Föreningen är inkluderande och inbjudande för alla. All verksamhet är i så stor utsträckning som möjligt tillgänglig för samtliga medlemmar.

3 § Verksamhet

Försäljning av medlemskort och souvenirer i föreningens lokal i Skellefteå Kraft Arena, samt anordnande av resor.

4 § Säte

Föreningen har sitt säte i Skellefteå Kommun.

5 § Räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 maj t.o.m. den 30 april

6 § Stadgar

För ändring av stadgar inför nästkommande räkenskapsår krävs 2/3-majoritetsomröstning på årsmötet. Förslag får ges av såväl medlem som styrelsen.

7 § Upplösning av förening

För beslut om upplösning av förening krävs 2/3-majoritetsomröstning på årsmötet. Vid upplösning av föreningen tillfaller kvarvarande ekonomiska medel Skellefteå AIK Hockey.

8 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av ordförande och kassör, av den eller dem som styrelsen utser.

MEDLEMMAR 

9 § Medlemskap 

Föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar. Medlemsavgift fastställs årligen på årsmötet.

10 § Uteslutning

Uteslutande av medlem görs enligt majoritetsomröstning av årsmötet. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

ÅRSMÖTE

11 § Tidpunkt och kallelse

Årsmöte skall hållas efter avslutat räkenskapsår, dock senast 31 maj. Information om årsmötet finns på www.northpower.nu. Mötet skall aviseras tidigast fyra och senast två veckor i förväg. Samtliga medlemmar under föregående säsong har rätt att närvara på mötet. På årsmötet fastställs kommande säsongs styrelse, samt medlemsavgift. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka innan årsmötet. I kallelsen anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

12 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är på mötet.

13 § Motioner

Motioner som skall behandlas på föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 april.

14 § Rösträtt

Varje medlem har en röst. Medlem som inte kan närvara vid årsmötet kan utse ett ombud genom skriftlig fullmakt. Ett ombud får inte företräda mer än en medlem.

15 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning skall äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

16 § Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Styrelsens ekonomiska rapport

9. Revisorns berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Styrelsens verksamhetsplanering

12. Val av ordförande

13. Val av kassör

14. Val av övriga styrelseledamöter

15. Val av två stycken suppleanter för en tid av ett år

16. Beslut om omedelbar justering av dagordningens §12, §13, §14 och §15

17. Val av tre personer till valberedningen, varav en sammankallande

18. Val av 2 st revisorer

19. Fastställande av medlemsavgift

20. Styrelsens förslag (t.ex. förslag på stadgeändringar)

21. Inkomna motioner

22. Övriga frågor

VALBEREDNINGEN

17 § Sammansättning, åliggande

Valberedningen består av dess ordförande och två ledamöter valda av årsmöte. Valberedningen ska i god tid innan årsmötet tillfråga befintliga styrelsemedlemmar om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 14 dagar innan årsmötet ska medlemmarna kunna ta del av valberedningens förslag.

REVISORER

18 § Revision

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorer ska vara två av varandra oberoende personer och kan, men behöver inte, vara medlemmar i föreningen.

STYRELSEN

19 § Sammansättning

Samtliga styrelsemedlemmar väljs enligt majoritetsomröstning av de närvarande på årsmötet. Ordförande och kassör utses av årsmötet, medan övriga poster utses av styrelsen. Styrelsen skall bestå sju ledamöter samt två suppleanter, och skall innehålla posterna ordförande, sekreterare, kassör, medlemsansvarig och reseansvarig. Varje enskild styrelseledamot kan inneha mer än en post, dock skall posterna som ordförande, kassör och sekreterare innehas av olika ledamöter.

Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för två år och är på omval växelvis vartannat år. Suppleanter till styrelsen väljs på ett år.

20 § Styrelsens åligganden

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och före räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

21 § Kallelse, beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är samlade. För alla beslut krävs att minst hälften av de närvarande ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.